Dostavba průmyslového areálu fy SALTEK

  • Realizace 2020
  • Spolupráce ing. arch. Jaromír Veselý
  • Model a vizualizace Tomáš Gabriel

Další reference

Dostavba průmyslového areálu fy SALTEK

 

Stávající hlavní objekt fy SALTEK s.r.o. postaven na konci 80.let minulého století jako nová administrativní budova s.p. Severografia. Symetrická třípodlažní budova je členěna do tří částí zděnými bloky schodišť a sociálních zařízení. Střed budovy i boční části jsou postaveny jako lehká ocelová konstrukce opláštěná lehkým zavěšeným pláštěm typu „boletických“ panelů. Přístavba je navrhována v rámci uzavřeného a oploceného areálu fy Tisk Horák a.s. (bývalá Severografia) lokalizovaném v těžišti městské čtvrti Krásné Březno.

 Samotná třípodlažní přístavba je umístěna do volného prostoru na stranu severní ke stávajícímu objektu fy SALTEK s.r.o. Rozměry, objem a tvar přístavby jsou dány požadavky na stavební program (náplň) přístavby. Ten z velké míry determinuje i kompozici a rozmístění prosklených ploch (oken) přístavby. Hlavní výrobní plochy jsou umisťovány do 3.NP. Kvůli zabezpečení pokud možno rovnoměrných světelných podmínek při výrobě je tento prostor osvětlen pomocí severním směrem orientovaných světlíků. Na fasádě je pak prolomen pouze úzký průběžný pás oken, která umožňují alespoň základní kontakt pracovníků s okolím.

 Přístavba (SO 02) je navržena jako aditivní třípodlažní hmota s výškovým uspořádáním totožným se stávající budovou SALTEK s.r.o. a přímo na ni navazující. Fasádní plášť přístavby je materiálově a barevně sladěn s novým řešením lehkého obvodového fasádního pláště stávajícího objektu. Barevné řešení fasádního pláště přístavby je navíc akcentováno čtvercovými plochami barvy červené a žluté.

 Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy a jsou doplněny železobetonovými konstrukcemi stěn a vertikálních komunikací se zavětrující a ztužující funkcí. Spojovací krček mezi původním objektem a přístavbou je tvořen lehkou prutovou ocelovou konstrukcí s železobetonovými deskami v komunikačních plochách.

 Vodorovné konstrukce jsou realizovány jako železobetonové monolitické desky a střešní konstrukce je tvořena železobetonovými předpjatými panely typu Spiroll. Střešní konstrukce spojovacího krčku je lehká ocelová a je tvořena ocelovými nosníky a trapézovým plechem.

 Obvodový plášť je zděný se zavěšeným fasádním pláštěm z kompozitních desek zatepleným minerální vatou.