Bytový dům Kostelní _ Lovosice

Pozemek určený k výstavbě bytového domu se nachází v poměrně značné urbanisticky exponované lokalitě. Jedná se o rohovou parcelu na významné páteřní komunikaci města, kterou je možno považovat za součást širšího městského centra. Tento prostor není svázán žádnými striktními regulativy oficiálního regulačního plánu a návrh tedy vychází z představ objednatele stanovených na vstupním jednání. Je předpoklad, že právě tato studie prověří prostorovou kapacitu tohoto místa.

     Návrh vychází z charakteru místa a základního prostorového omezení daného stávajícími i navrhovanými komunikacemi a nutnými odstupy od stávajících objektů. Tato situace v zásadě předurčuje solitérní architektonickou hmotu a tento princip je ještě umocněn specifickou formou, která novému objektu dává funkci urbanistického akcentu. Touto specifickou formou je krychle, která svojí směrovou neutralitou splňuje záměr rohové situace, kde se setkávají různé urbanistické směry. Zároveň sama o sobě vytváří akcent bez potřeby výrazně překračovat výškovou hladinou okolní zástavby. V bezprostředním kontaktu s předmětnou stavební parcelou se nacházejí bytové objekty z období tzv. „sorely“ (50, léta 20 stol.) a „panelák“ ze 70. let 20 století. Jak je zřejmé ze stávající situace, urbanistická kompozice bytových domů z období „sorely“ nebyla zcela dokončena a mladší panelový dům na komplex těchto objektů navazuje sice uměřeně, ale neorganicky. Prostor určený pro výstavbu nového bytového domu tak dává šanci tento stav zlepšit a spolu s uvažovanou novou výstavbou na protějšku nároží zacelit mezery v jinak kontinuální zástavbě.

     Samotný navrhovaný dům je svým základním objemem přísnou geometrickou hmotou, krychlí na podnoží, kterou doplňuje pouze vertikála výtahové věže ze severního průčelí. Strohost této hutné formy je zmírněna zdánlivě „ad hoch“ umístěnými otvory, které spolu s barevným řešením jednotlivých průčelí posouvají utilitární výraz domu směrem k signifikantní výtvarné poloze.

     Tato koncepce je posílena také polohou domu a jeho orientací ke světovým stranám. Severní fasáda je obrácena do rušné městské komunikace (Kostelní ul.) a zdánlivě chaoticky rozmístěné okenní otvory mohou být malé a ne příliš závislé na prostorech, které spíše jenom odvětrávají než osvětlují.

     Použitím výrazných až signálních barev na průčelí domu má napomoci obecně kritizované šedivosti měst a sídlišť. Současně vznikne specifický orientační bod, který může přilákat obchodníky k využití podnože a tím dojde k dalšímu zatraktivnění tohoto místa.