Rodinný dům 1 v Chuderově – Ústí nad Labem

  • Studie: 2003

  • Autor: Ing. akad. arch. Michal Gabriel

  • Spolupráce: ing. Pavel Schmidt

  • Zastavěná plocha RD     92m2

  • Obestvěný prostor RD  413m3

  • Celková užitná plocha 145m2

Další reference

RD CHUDEROV I.

Architektonická koncepce vychází především z požadavku investora, který stanovil základní objemové a provozní parametry objektu. Dalším zásadním požadavkem investora byla architektonická forma domu prezentující se jako jednoduchá minimalistická architektura základní stereometrické hmoty, výrazně barevná s použitím moderních materiálů.

Tyto požadavky byly základem návrhu signifikantní architektonické formy vyjadřující individuální výtvarný názor. Dalšími komponenty architektonické koncepce byla snaha vytvořit hlavní obytný prostor uvnitř objektu v maximální možné míře otevřený a propojený mezi jednotlivými dílčími částmi určenými pro různé funkce bytu. To znamená, že kromě samostatné ložnice a dalších nezbytně nutně uzavíratelných prostor (soc. zařízení, šatna, vstup atd.) je celý zbývající prostor propojený nejen provozně, ale i opticky a tvoří tzv. „tekoucí prostor“. Zároveň je hlavní obytný prostor opticky propojen s exteriérem velkou prosklenou stěnou obrácenou k jihovýchodu. Tato stěna je jedním z hlavních architektonických akcentů protože je postavena do ostrého kontrastu s kompaktními stěnami celého objektu, které jsou narušeny jen minimálními, nezbytně nutnými otvory.

Požadavek minimálního objemu domu vyvolal potřebu umístit prostor pro spaní do patra (2. N.P.) na galerii. Základní hmota čistého hranolu je tak doplněna válcovým zastřešením této galerie. Obě hmoty jsou odděleny výraznou barevností, takže jejich čistá stereometrická forma je zachována. Obdobně barevně je oddělena i pomocná ocelová konstrukce, která se základní hmotou kontrastuje rovněž svoji lineární formou.

Jedním z dalších zásadních požadavků investora bylo minimalizovat obestavěný prostor objektu a to jak z důvodů pořizovacích tak také provozních nákladů. Proto minimalizaci plošnou sleduje i minimalizace světlých výšek místností. Objekt je v polovině podélné osy výškově posunut o 50 cm, čímž bylo dosaženo optimální polohy jednotlivých úrovní a byl minimalizován komunikační prostor pro schodiště. Zároveň tak bylo dosaženo zajímavého efektu gradace vnitřního prostoru a řady zajímavých průhledů. Výškové posunutí jednotlivých úrovní do optimální polohy bylo umožněno tím, že galerie v patře je umístěna nad prostory bytového vybavení (koupelna, WC, šatna, chodba, vstup).

Základní hranol je navržen v technologii suché montáže velkoplošných sendvičových panelů, které jsou samonosné a mají nadstandardní tepelně technické parametry. V návrhu stavby byla tato technologie předběžně konzultována s výrobcem systému DART. Umístěním základní hmoty po spádnicí svahu vznikla potřeba podepření části objektu vybíhající nad terén. K tomu slouží pomocná ocelová konstrukce z ocelových válcovaných profilů HEB.