Centrála Komerční banky Kavčí hory – Praha (Société génerále)

  • STUDIE: 2003

  • AUTOR: ing. akad. arch. Michal Gabriel

  • STUDIE ŘEŠILA NOVÝ ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ, PŘI ZACHOVÁNÍ  PŮVODNÍHO KONCEPTU A PARAMETRŮ PLATNÉHO STAVEBNÍHO POVOLENÍ Z ROKU 2000

Další reference

CKB FRANCOUZSKÁ VARIANTA

Cílem této studie bylo prezentovat variabilitu a flexibilitu projektu komplexu budov Centrály Komerční banky v Praze na Kavčích horách, na který bylo vydáno v roce 2000 stavební povolení. Deklarované vlastnosti projektu měly prokázat možnosti vzniku modifikací původního projektu, které zůstanou v intencích platných správních rozhodnutí (územní rozhodnutí – ÚR a stavební povolení – SP) tak, aby bylo možno navázat na tyto legislativní akty. To by umožnilo značnou časovou úsporu, protože je možné s výstavbou spodní stavby začít prakticky okamžitě, kdežto vypracování nové projektové dokumentace a její projednání do stejné etapy přípravy výstavby (platné SP) bude v této, nebo obdobně komplikované lokalitě vyžadovat lhůtu tří až pěti let.Smyslem modifikace projektu je zejména zvýšení efektivity využití prostoru, které umožní nárůst kapacity v počtu administrativních pracovišť a dále umístění některých nových provozů do původně navržené architektonické struktury.

       Flexibilita původně navržené architekotnické struktury umožňuje změnu image celého komplexu, tedy změnu architektonického výrazu objektů v jejich exteriéru i interiéru. Bylo li základní premisou této práce využití urbanisticko architektonické struktury původního projektu tak, aby mohla být využita platnost správních rozhodnutí, zůstávaly pro změnu architektonického výrazu budov dvě základní oblasti řešení. Za prvé změna architektonických forem v intencích platných regulativů a za druhé změna designu pláště budovy, povrchových materiálů a jednotlivých architektonických prvků.. Tyto změny by, v zájmu zachování prostorových regulativů, neměly způsobit zásadnější vykročení z architektonické hmoty původního návrhu. Asi nejcharakterističtější architektonickou formou původního návrhu budovy CKB je špičaté zakončení jednotlivých administrativních křídel budovy na jejich severním konci, které je neseno mohutnými betonovými pilíři. Tato velmi výrazná kompozice měla evokovat těžké nekompromisní   špice velkých lodí, které brázdí terén pod sebou. Pro účel demonstrace jednoho z možných přístupů k možnosti změny architektonického výrazu budovy je v této práci použita koncepce lehkých hmot připomínajících spíše pilotní kabiny, které se nad terénem vznášejí. Tento koncept si nedělá ambice na jedinečnost nebo definitivnost, pouze demonstruje stupeň volnosti původní architektonické struktury ve vztahu k úplnému splnění platných regulativů. V žádném případě se tedy nejedná ani o jedinou možnou koncepci a ani o maximální možnou změnu. Tyto zásadní a nejnáročnější změny jsou doplněny dalšími změnami méně zásadního významu, které však svým dopadem mohou změnu architektonické formy výrazně umocnit. V případě exteriéru se jedná především o změnu designu obvodového pláště, změnu materiálu, barvy a některých architektonických prvků.

       Objekt CKB je koncipován na jednom z nejprogresivnějších principů organizace administrativní budovy, kterým je systém tzv. „hřebenového“ uspořádání. Tento systém umožňuje velmi efektivní využití stavebního pozemku při dodržení regulativů omezujících výšku zástavby. Situování velkoprostorových hal a polootevřených atrií mezi jednotlivými administrativními křídly je velmi ekonomické a z hlediska mikroklimatu zvláště efektivní. V původním projektu byla efektivita využití kancelářských ploch poměrně nízká, protože projekt respektoval tehdejší požadavky na situování administrativních pracovišť pouze do buňkových kanceláří.