Zastupitelský úřad ČR – Vilnius – Litva (arch. soutěž – 3. cena)

  • SOUTĚŽ: 2001- 3.CENA

  • AUTOR: ing. akad. arch. Michal Gabriel

Další reference

URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE

–       Co je Zastupitelský úřad státu?

Z hlediska funkce je to místo setkávání, informace vyjednávání a služeb. Provozní vazby jsou přesně dány zadávacími podmínkami.

Z hlediska architektonického výrazu to je spíše reprezentace než exhibice, proto navržená koncepce preferuje hledání jasného řádu jako výraz vážnosti a serióznosti.

Z hlediska lokality je to svébytný suverénní projev na vlastním území při respektování obecných a místních hodnot a regulativů.

–       Úcta k hostitelské zemi vyjádřená maximálním respektováním přírodních podmínek lokality (zachování všech hodnotných stromů) a akceptací místních regulativů (uliční a stavební čára, výška zástavby).

–    Vstřícnost a přátelskost reprezentovaná otevřenou, transparentní a neagresivní formou.    –  Suverenita jasné koncepce, jistota, kompaktnost a pevnost, osobité použití materiálů a forem.

Tyto obecné úvahy jsou výchozím bodem pro konkrétní řešení na daném staveništi. Řídící prostorová struktura, proporční vztahy – geometrický řád, je zvolen na základě geometrického rozboru vymezeného území, při respektování místních regulativů a bezpečnostních podmínek MZV (nezastavitelnost 10 m pásu od hranice pozemku).

Umístění objektu na předmětné parcele vychází kromě respektování výše uvedených regulativů a omezení z maximálního respektování stávající kvalitní zeleně a z využití velmi výhodné orientace ke světovým stranám a krajinným hodnotám (řeka, les atd.). Výhodná poloha umožňuje velmi kvalitní orientaci zejména obytných průčelí a venkovních  reprezentačních  ploch.   Naopak  prostor  vstupu jakýsi „court d’honeur“ bezproblémově navazuje na hlavní přístupovou komunikaci ul. Birute. Oba objekty (ZÚ a rezidence) vytvářejí souvislou hmotu uzavírající prostor zahrady od severu a východu. Tím je zabezpečena požadovaná intimita venkovních prostor, které tak mohou být otevřeny do krajiny kolem řeky a směrem k odpolednímu slunci. Toto základní uspořádání objektů zásadně ovlivnilo jejich architektonický výraz.