ČESKÁ POJIŠŤOVNA MOST

Urbanisticko – architektonickým záměrem je vytvoření akcentu, který by toto místo identifikoval a charakterizoval jej v poměrně fádní městské struktuře. Proto byla zvolena architektonická forma s motivem velké obliny zakončené ostrým břitem, která nemá v nejbližším okolí zaměnitelnou obdobu. Přestože se jedná, z hlediska okolní zástavby, o zcela specifický tvar, budova nemá působit jako soliter. Navazuje tedy na sousední objekty poměrně těsně tak jak to požadují regulativa. Je umožněno funkční a prostorové provázání s dvoupodlažním obchodním objektem pomocí protažení ochozu a napojení na pronajímatelný prostor ve 2. N.P. Na severovýchodní straně navržená budova přímo navazuje na stávající bytový objekt. Návrh předpokládá zazdění okenních otvorů v západní stěně tohoto objektu, což podle informací investora je možné (údajně bylo vyhovující oslunění bytů prokázáno výpočtem). Zároveň návrh předpokládá tvarovou úpravu stávající pergoly nad obchodními prostory v 1. N.P. v rozsahu dotyku s navrhovanou budovou. Napojení na bytový objekt je řešeno pomocí subtilního článku, který umožňuje výraznou akcentaci ostrého břitu, jako vyvrcholení hlavního, západního průčelí. Toto průčelí se tak stává vlastně jediným významně působícím do ulice. Jestliže břit je umístěn v hlavním bodě kompozice, jeho významnou pozici má umocnit pokračující plná část průčelí, která zároveň nejsilněji  demonstruje dynamiku napjaté křivky. V plné ploše se postupně uplatňují otvory, které vrcholí v prostoru hlavního vstupu téměř totálním prolomením do velkého vertikálního otvoru, v němž jsou umístěny dynamické prvky volného schodiště a panoramatického výtahu. Napjatost a kompaktnost celého průčelí je v tomto místě zachována pouze mohutnou atikou, která tvoří spojující prvek mezi dynamickou a klidnou částí západního průčelí. Na tento největší otvor navazuje prudce se sklidňující série pásových oken, jako kompoziční protiváha. Druhé největší průčelí, východní, lze nazvat „zadní“, protože je obráceno do intimnější části území a nemá tedy na rozdíl od západního monumentální charakter. Je řešeno utilitárním způsobem. Hlavní hmota je členěna pásovými okny a komunikační věží. Rampy a parkoviště jsou překryty transparentní pergolou. Obě zbývající průčelí severní a jižní se v architektuře objektu příliš neuplatňují a jsou řešeny v podstatě jako plné stěny. Přechod západní i východní fasády do jižní je tvořen kulatým nárožím, což má celé formě dodat kompaktní aerodynamický výraz. Motiv základní jednoduché, aerodynamické a kompaktní formy má být podpořen rovněž použitými materiály. Zavěšená fasáda z tvrzeného opaktního skla umožňuje přesné tvarování, je čistá a barevně stálá. Právě čistě bílá barevnost, matný lesk vypjatá křivka čelní stěny, kompozice otvorů a plných ploch a dynamické prvky vertikálních komunikací jsou charakteristickými prvky architektonické formy navrhované budovy.